نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي علي غفاري
5 عدد

سيستم رديابي خورشيد بر پايه پردازش تصوير

تاریخ اظهارنامه: 1391/12/28
تاریخ ثبت: 1392/06/12
مخترع/مخترعان: كيانوش عزيزي