نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي قاسم زحمتي آبگرگ
1 عدد

دستگاه تنظيم فرمان ديجيتال سيار

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: قاسم زحمتي آبگرگ