نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي لقمان علي محمديان
6 عدد

تانكر آبياري و سمپاشي با سيستم پردازش تصوير

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27
تاریخ ثبت: 1397/07/11
مخترع/مخترعان: لقمان علي محمديان