نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محسن پورحامد
1 عدد

دستگاه تخته پاك كن اتوماتيك تلسكوپي
TELESCOPIC AUTOMATICS WHITE BOARD CLEANER SYSTEM

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/16
مالک/مالکان: آقاي محسن پورحامد
تاریخ ثبت: 1398/04/16
مخترع/مخترعان: محسن پورحامد