نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمدمهدي نصيري
5 عدد

سيستم روشن نگهدارنده خودرو (بي نياز كننده استارت دستي)

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/23
تاریخ ثبت: 1396/09/25
مخترع/مخترعان: محمدمهدي نصيري