نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد تيريان
10 عدد

زير تلويزيوني با تنظيم هوشمند زاويه تلويزيون

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/16
مالک/مالکان: آقاي محمد تيريان
تاریخ ثبت: 1396/04/28
مخترع/مخترعان: محمد تيريان