لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد رمضاني
20 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/28
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1394/10/01
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني
تاریخ اظهارنامه: 1394/07/28
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/07
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/02/29
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/11
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/17
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1397/12/21
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني
تاریخ اظهارنامه: 1394/07/06
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/12
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/06
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1396/06/26
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

موارد یافت شده: 20