نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد صبور
4 عدد

آداپتور اتصال انواع تبلت به ميكروسكوپ، تلسكوپ و وسايل اپتيكي

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/13
مالک/مالکان: آقاي محمد صبوري
تاریخ ثبت: 1395/03/13
مخترع/مخترعان: محمد صبوري

ني پمپاژ غذا با قابليت كنترل سرعت مواد
feeding Pump Straw with control speed ability

تاریخ اظهارنامه: 1398/4/29
مالک/مالکان: آقاي محمد صبور
تاریخ ثبت: 1399/10/24
مخترع/مخترعان: محمد صبور