لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد ضابطيان طرقي
2 عدد