نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد قاسمي
7 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/05
مالک/مالکان: آقاي محمد قاسمي
تاریخ ثبت: 1397/02/05
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي

موارد یافت شده: 7