نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمد قدياني
7 عدد

سيستم كنترل حجم محلول‏هاي شيميايي و پليمري

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/09
مالک/مالکان: آقاي محمد قدياني
تاریخ ثبت: 1394/04/31
مخترع/مخترعان: محمد قدياني

دستگاه نمونه برداري محلول هاي شيميايي بدون محدوديت حجم

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/24
مالک/مالکان: آقاي محمد قدياني
تاریخ ثبت: 1394/08/09
مخترع/مخترعان: محمد قدياني

دستگاه نمونه گيري وزني جامدات شيميايي
Gravimetric Sampling Chemical Solids Instrament

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/02
مالک/مالکان: آقاي محمد قدياني
تاریخ ثبت: 1395/03/17
مخترع/مخترعان: محمد قدياني

جدا كننده ( دكانتور) اتوماتيك سيالات شيميايي چند فازي

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/02
مالک/مالکان: آقاي محمد قدياني
تاریخ ثبت: 1395/05/04
مخترع/مخترعان: محمد قدياني

فرايند و سيستم مبرد خود سرد شونده

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/27
مالک/مالکان: آقاي محمد قدياني
تاریخ ثبت: 1396/10/26
مخترع/مخترعان: محمد قدياني