نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمود حسيني
4 عدد

جداساز لرزه اي بالشتكي

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/06
تاریخ ثبت: 1396/11/23