نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مسعود دراني زاده
1 عدد

دستگاه توليد قاووت قالبي خانگي
machine mold press powdre Homemade

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/11
تاریخ ثبت: 1398/04/31
مخترع/مخترعان: مسعود دراني زاده