نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مصطفي طالبي
2 عدد

دستگاه تصفيه پساب هوشمند خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي مصطفي طالبي
تاریخ ثبت: 1398/02/24