نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مهدي فخار
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1391/12/20
مالک/مالکان: آقاي مهدي فخار

موارد یافت شده: 1