نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مهدي پورباقر
1 عدد

لباس تنظيم كننده دماي بدن بيمار
veil thermal clothes for surgery

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04
مالک/مالکان: آقاي مهدي پورباقر
تاریخ ثبت: 1398/02/09