نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي هادي زارع
4 عدد

كيت سرنگ گروه خوني
Blood syringe kit

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/20
تاریخ ثبت: 1395/12/09