نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي يوسف كرمي
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/06
مالک/مالکان: آقاي يوسف كرمي
تاریخ ثبت: 1399/03/17
مخترع/مخترعان: يوسف كرمي

موارد یافت شده: 1