نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای سیدحسین ابطحی
1 عدد

شمارشگر رتیکلوسیت

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/14
تاریخ ثبت: 1400/04/08
مخترع/مخترعان: سیدحسین ابطحی