نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای فریبرز نوری
2 عدد

نازل آبياري زير سطحي با امكان تنظيم طول

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/16
مالک/مالکان: آقاي فريبرز نوري
تاریخ ثبت: 1399/12/24
مخترع/مخترعان: فريبرز نوري

تله جذاب حشرات با رنگ ، بو و نور

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/21
مالک/مالکان: آقاي فريبرز نوري
تاریخ ثبت: 1400/03/03
مخترع/مخترعان: فريبرز نوري