نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای قاسم رشائی
1 عدد

ماشین افزاینده سرعت چرخشی

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/26
مالک/مالکان: آقای قاسم رشائی
تاریخ ثبت: 1400/04/08