نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای مجید حضرتی
1 عدد

دستگاه تركيبي متحرك نصب اسكلت گلخانه

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/02
مالک/مالکان: آقاي مجيد حضرتي
تاریخ ثبت: 1400/01/14
مخترع/مخترعان: مجيد حضرتي