نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم فاطمه بيگمرادي جبالبارزي
1 عدد

دستگاه مسواك مكمل
Complementary toothbrush

تاریخ اظهارنامه: 1399/3/17
تاریخ ثبت: 1399/12/3