نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم فرزانه روستائي
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1399/03/17
تاریخ ثبت: 1399/11/20
مخترع/مخترعان: فرزانه روستائي

موارد یافت شده: 1