نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم پريسا نيكوبخت
1 عدد

دستگاه بهبود كف پاي صاف با عملكرد ماساژ گوي حرارتي

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/10
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: پريسا نيكوبخت