نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت دانشگاه فردوسي مشهد
150 عدد

فرمولاسيون سس لبو
design formulation of red beet sauce

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
تاریخ ثبت: 1397/07/16