نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت سازمان اتكا
22 عدد

دستگاه جداساز گرانشي سنگ از كود دامي

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/09
تاریخ ثبت: 1397/04/09
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي