نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت فناوران نانو مقياس
10 عدد

دستگاه الكتروفورز مويين

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/17
تاریخ ثبت: 1394/06/25

دستگاه پمپ سرنگي

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/18
تاریخ ثبت: 1394/09/14