نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت نُوارتيس آگِ NOVARTIS AG
4 عدد

تركيبات تريازولو پريداين و كاربردهاي آن
TRIAZOLOPYRIMIDINE COMPOUNDS AND USES THEREOF

تاریخ اظهارنامه: 1396/02/31
تاریخ ثبت: 1398/04/30
مخترع/مخترعان: