نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت پريمتالز تكنولوجيز آستريا گ ام ب ها Primetals Technologies Austria GmbH
1 عدد