نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت گروه مپنا
19 عدد

دستگاه مونتاژ و تست نگه دارنده فنري
Spring hanger assembly and test device

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/19
مالک/مالکان: شركت گروه مپنا
تاریخ ثبت: 1395/12/08
مخترع/مخترعان: مهدي شهابي