نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شرکت دانش بنیان هشت هزار و هفتصد و چهل و دو توسعه و فن آوری لرزه پایدار آذربایجان نوع شخص حقوقی:تعاونی شماره ثبت: 38483
1 عدد