لیست اختراعات با مالکیت محمد نظري
6 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1391/09/08
تاریخ ثبت: 1392/04/18
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/21
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/20
تاریخ اظهارنامه: 1391/09/08
تاریخ ثبت: 1392/04/18
تاریخ اظهارنامه: 1390/09/22
مالک/مالکان: محمد نظري
تاریخ ثبت: 1391/03/24
مخترع/مخترعان: محمد نظري
تاریخ اظهارنامه: 1390/09/22
مالک/مالکان: محمد نظري
تاریخ ثبت: 1391/03/24
مخترع/مخترعان: محمد نظري

موارد یافت شده: 6