شماره اظهارنامه: 139350140003008470

شماره ثبت : 87919
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1394/11/17
طبقه بندی بین المللی: B21B 3/00

خلاصه اختراع : اين اختراع، يك فرايند با همگني و يكنواختي بالا براي اختلاط پودرها در زمينه قطعات متالورژي پودر است كه نهايتاً منجر به خواص مكانيكي بالا مي¬شود. اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻳـﻚ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻧـﺸﺎن¬دادن ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﺎﻻي آن، ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﺎز ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ. آﮔﻠـﻮﻣﺮهﺷـﺪن ذرات ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد. روش‌هاي مختلف افزودن مواد تقويت‌كننده و توزيع آن‌ها در زمينه از جمله روش‌هاي حالت مايع (روش ذوبي) و جامد وجود دارند. در حالت مايع ذرات تقويت‌كننده به فلز مذاب توسط چرخش قبل از ريخته‌گري اضافه مي‌شوند. در اين حالت توزيع ذرات غير‌يكنواخت خواهد بود. و علاوه بر اين مشكلاتي از قبيل جدايش، تخلخل و عيوب ريخته‌گري نيز باعث كاهش خواص مي‌گردد .همچنين بدﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ ذرات تقويت‌كننده و ﻣﺬاب، اﻣﮑﺎن ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ذرات در ﻣﺬاب وﺟﻮد دارد. روش جامد به‌وسيله‌ي متالورژي پودر انجام مي‌شود. ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزي، ﻣﺘﺮاﮐﻢﺳﺎزي و ﺗﻒﺟﻮﺷﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدري اﺳﺖ. در اين روش توسط آلياژسازي مكانيكي امكان توزيع ذرات ريز به‌صورت همگن¬تر وجود دارد. علاوه¬براين، مشكلات عيوب حاصل از ريخته‌گري در اين روش حذف شده‌اند. ولي در روشﻫﺎي ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻮدر زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﻮدر تقويت‌كننده، ﺳﺒﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﯾﻦ دو ﭘﻮدر در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺷﺪه ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﯿﺶ از 12 ﺳﺎﻋﺖ) را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزي ﺿﺮوري ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اختراع ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم روش همگن‌سازي در مايع ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر توسط اين گروه در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه فردوسي مشهد اﺑﺪاع ﺷﺪه، ﺑﺮاي اختلاط و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدري Al/Gr اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اين روش (همگن‌سازي در مايع)، توليد كامپوزيت به روش متالورژي پودر مي‌باشد كه آماده‌سازي پودر توسط همگن و‌ يكنواخت كردن اجزاء كامپوزيت در‌ يك مايع و به كمك دستگاه آلتراسونيك انجام مي‌شود. با استفاده از اين روش امكان توزيع‌ يكنواخت ذرات ريز وجود دارد. بنابراين اين روش‌ يك فرايند كارآمد براي ارتقاء توليد مواد توسط متالورژي پودر است. ابتدا مقدار مورد نياز گرافيت و آلومينيم براي توليد كامپوزيت با درصد‌هاي گرافيت صفر و 1/5 ، 2/5 ، 3، 3/5 ، 4/5 درصد وزني توزين و بعد گرافيت‌هاي مربوط به هر نوع كامپوزيت در بشرهاي جداگانه در استون ريخته شد و به مدت ‌يك ساعت در دستگاه آلتراسونيك قرار گرفت. سپس پودر آلومينيم به محلول حاصل از مرحله‌ي قبل به آهستگي اضافه شد و دوباره به مدت 4 ساعت در دستگاه آلتراسونيك قرار گرفت. آنگاه مخلوط‌ حاصل فيلتر شد و در دماي ℃90 و اتمسفر خلأ در دستگاه آون به مدت 6 ساعت خشك گرديد. لازم به ذكر است كه توزيع ذرات تقويت¬كننده در زمينه‌ در اين روش نسبت به روش‌هاي ديگر بهبود چشمگيري را نشان داد كه همين امر باعث بهبود خواص مكانيكي شده است (مانند افزايش استحكام فشاري كامپوزيت تا 7/ 138 درصد).

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه