نسخه آزمایشی

دستگاه سنجش فوري گاز خون شرياني (ABG)

شماره اظهارنامه: 139750140003002312

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/17
مخترع/مخترعان: فاطمه زارعيان
شماره ثبت : 100035
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/10/11
طبقه بندی بین المللی: A61B A61M


خلاصه اختراع :

گازهاي خون شرياني به عنوان يك روش قابل اطمينان جهت بررسيعملكرد قلب و ريهميباشد.زمينهفنياين اختراع علوم پزشكيميباشد. مشكلفنياين است كهدر حال حاضر يكسرنگ به وسيلهپرسنلپزشكيياپرستاري به صورت دستيهپارينهمي شود و پس از گرفتن نمونه خون شريانيدرونيخگذاشته شده و سريعا به آزمايشگاه برده مي شود. سه مشكليكه در اينجا وجود دارد يكياينكهبه علت دستيهپارينهكردنسرنگ، ميزاندقيق و درستي از هپارين در سرنگباقينمي ماند و اينممكن است نتيجهآزمايش را مخدوش كند. دوم اينكه ، ممكن است به علت شلوغي بخش و ياخطايانساني، در قرار دادن نمونه در يخ و بردن آن به آزمايشگاهتاخيرايجاد شودكهاين خود مي‌تواند در نتيجهآزمايش موثر باشد. و سوم اينكهحدااقل 15 دقيقه زمان جهت فرستاده شدن نمونه به آزمايشگاه و دريافت جواب آزمايش لازم است. راه حل آن توليددستگاهيكوچك و سيار به منظور اندازهگيريABG به صورت فوري بر بالينبيمار و تفسيرصحيح آن ميباشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/PJZBQ621

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع