نسخه آزمایشی

توليد اسيد لاكتيك توسط سويه Lactobacillus plantarum RS2 در محيط كشت آب‌پنير در شرايط بهينه
Lactic acid production by using Lactobacillus plantarum strain RS2 in the whey medium at optimum conditions


تاریخ اظهارنامه: 1396/11/01

شماره ثبت : 98601
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/11/01
طبقه بندی بین المللی: C12N 1/20 C12P 7/56


خلاصه اختراع :

اسيد لاكتيك از مهم¬ترين اسيدهاي آلي است كه كاربردهاي فراواني در صنايع غذايي، دارويي و نساجي دارد. اين اسيد در طبيعت توسط طيف وسيعي از باكتري‌ها، مخمرها و قارچ‌هاي رشته‌اي توليد مي‌شود. دراين پژوهش از سويه بومي Lactobacillus plantarum strain RS2 به عنوان عامل تخمير كننده براي توليد اسيدلاكتيك استفاده شد. از آب‌پنير نيز به عنوان سوبستراي تخمير استفاده شد. آب پنير با داشتن مقدار بالاي BOD يكي از آلاينده‌هاي عمده‌ي حاصل از كارخانجات لبني است. اين ماده با داشتن درصد بالايي ازقند لاكتوز، مي تواند به عنوان يك سوبستراي مفيد براي تخمير توسط ميكروارگانيسم¬ها مورد استفاده قرار گرفته و اسيد لاكتيك توليد نمايد. براي طراحي آزمايش و تشخيص عوامل مؤثر در توليد اسيد لاكتيك از روش پلاكت-بورمن استفاده شد. در اين تحقيق غلظت پودر آب‌پنير، غلظت عصاره‌ي مخمر، pH، دما، سرعت دور همزن و مقدار تلقيح اوليه توسط باكتري مورد بررسي قرار گرفت كه در پايان تمامي عوامل به غير از مقدار تلقيح اوليه در توليد اسيد مؤثر شناخته شد. سپس نتايج مختلف توسط نرم افزار Originpro بررسي شد و غلظت70 گرم بر ليتر آب‌پنير،6 pH، دماي 36 درجه سلسيوس، غلظت عصاره‌‌ي مخمر بين 7تا12 گرم بر ليترو سرعت دور همزن كمتر از 45 دور بر دقيقه، براي بيشترين توليد اسيدلاكتيك در محيط آب‌پنير تعيين شد. در شرايط بهينه حداكثر توليد اسيد لاكتيك 8/4گرم بر ليتر در روز بود. نتايج حاصله نشان داد كه Lactobacillus plantarum strain RS2 يك باكتري بسيار مناسب براي توليد اسيد لاكتيك در مقياس آزمايشگاهي بوده و اين باكتري براي توليد اسيد لاكتيك از آب پنير در مقياس صنعتي پيشنهاد مي‌گردد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.