تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
شماره ثبت : 98264
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: B01J 23/80 B82Y 30/00 C02F 1/00

خلاصه اختراع : در اختراع حاضر، نانوفتوكاتاليست نوين CuS-CdS/ZnO به روش رسوبي-هيدروترمال سنتز گرديد. همچنين به منظور تأثير افزودن CuS و CdS و مقايسه با ساير نمونه ها، عملكرد اين نانوفتوكاتاليست ها در فرآيند حذف آلاينده رنگي متيلن بلو از پساب مورد ارزيابي قرار گرفت. براي تعيين خصوصيات فتوكاتاليست هاي سنتز شده آناليزهاي XRD، FESEM، EDX، BET-BJH، ِDRS و pHpzc انجام شد. آناليز حاصل از XRD، تشكيل فازهاي كريستالي مورد نظر را تأييد كرد و آناليز EDX نيز نشان داد كه فتوكاتاليست سنتز شده از توزيع عناصر بسيار خوبي برخوردار است. همچنين آناليز DRS مشخص كرد كه نانوفتوكاتاليست CuS-CdS/ZnO(90) داراي گاف انرژي كوچك مي باشد و مي تواند فعاليت فتوكاتاليستي خوبي را از خود نشان دهد. با توجه به نتايج تست راكتوري در ميان نمونه هاي سنتز شده، نانوفتوكاتاليست سه تايي CuS-CdS/ZnO(90) بيشترين درصد حذف آلاينده متيلن بلو به ميزان 97/1% را نشان داد. همچنين، به بررسي پارامتر عملياتي pH اوليه محلول (3، 5 و 7) و قابليت استفاده مجدد نيز براي فتوكاتاليست بهينه پرداخته شد. نتايج تست پايداري نشان داد كه فتوكاتاليست CuS-CdS/ZnO(90) پايداري قابل قبولي را در چهار سيكل عملياتي از خود نشان مي دهد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه