شماره اظهارنامه: 139750140003007086
مالک/مالکان: آقاي عيسي نويري

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/27
مخترع/مخترعان: عيسي نويري
شماره ثبت : 98926
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/15
طبقه بندی بین المللی: B01D 17/00 B09B 3/00

خلاصه اختراع : اساس سيستم طراحي شده بر روي پاكسازي لكه هاي نفتي و نمك از پسماندهاي صنعتي در استان با استفاده از جاذب ها مي باشد لـذا ايــن كار بــراي اولين بــار بــا هــدف طراحي سيستم قابل احياي حـذف هيدروكربـن و نمك از پسماند از جاذبي خاص كه براي اولين بار با كارايي و قدرت جذب بسيار بالا توليد شده است، انجـام خواهد شـد. همچنين اصـلاح سـطح جاذب و متغيرهـاي موثـر بــر فرآينــد بررســي خواهد شــد.در اين طراحي ضمن بررسي مواد مختلف با خاصيت نفت دوست بودن در جاذب ساخته شده، دمــا ، دبي ، ارتفاع ستون جذب ، بــه علــت افزايــش تعــداد برخــورد آلاينــده و جــاذب ،كوچـك شـدن انـدازه ذرات جاذب و افزايـش مقـدار آن طراحي آزمايش انجام شده و سپس سيستم پيوسته و قابل احيا طراحي شده و انجام آزمايشات صورت گرفته و گوياي كارايي اين سيستم است.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه