نسخه آزمایشی

دستگاه ميكرومدل محيط متخلخل با امكان تابش امواج فرااصوت و امواج مغناطيسي
Transparent Porous Medium set-up with Radiation Capability of Ultrasonic and Magnetic Waves

شماره اظهارنامه: 139750140003009343

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/05

شماره ثبت : 99155
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/22
طبقه بندی بین المللی: C10G 1/04


خلاصه اختراع :

با توجه به اهداف بنيادين صنعت نفت مبني بر استفاده از روش¬هاي بهره¬برداري با كم¬ترين تخريب و آلودگي زيست¬محيطي و هم¬چنين هزينه عملياتي پايين، نياز به استفاده از تكنولوژي¬هاي جديد مانند امواج فراصوت و امواج مغناطيسي در اين صنعت بيش از پيش مورد توجه است. در حالت كلي استفاده از اين دستگاه مي¬تواند تاثير تابش امواج فراصوت و امواج مغناطيسي به سيال تزريقي (هم¬چون تزريق آب، سيال شيميايي (تزريق سورفكتانت)، تزريق پليمر، تزريق آب هوشند و آب كم شور ) را به صورت مجزا يا تركيبي، در راندمان توليد نفت از ميكرومدل (طبق محيط متخلخل سنگ مخزن) مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. براي شناخت مكانيزم¬هاي توليد نفت از محيط متخلخل در شرايط مختلف، تخمين راندمان توليد نفت از مخازن و حجم سيالات توليد شده از محيط متخلخل در سناريوهاي متفاوت توليد، از ميكرومدل¬هاي شيشه¬اي استفاده مي¬شود و با گرفتن تصاوير از فرآيندهاي ذكر شده و تحليل اين تصاوير از محيط متخلخل موارد مذكور ارزيابي و مقايسه مي¬شوند. در اين دستگاه با تابش امواج فراصوت و امواج مغناطيسي به سيال تزريقي به ميكرومدل امكان بررسي تاثير اين امواج به صورت مجزا يا تركيبي فراهم شده است و بسترسازي مناسبي براي استفاده از اين تكنولوژي¬ها در صنعت نفت فراهم مي¬شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.