شماره ثبت : 98294
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/30 B01J 23/18 B82Y 30/00

خلاصه اختراع : در اختراع حاضر نانوفتوكاتاليست هاي كامپوزيتي بيسموت اكسي كلريد غني از بيسموت بر روي اكسيدگرافن كاهش يافته (BOC/rGO) با در نظر گرفتن مقادير مختلفي از اكسيدگرافن كاهش يافته (rGO)، به روش هيبريدي امواج ميكروجت-سالوترمال سنتز شدند. براي تعيين خصوصيات نانوفتوكاتاليست ها، اكسيدگرافن واكسيدگرافن كاهش يافته سنتز شده آناليزهايXRD ، FESEM، PDS، TEM، Raman، BET-BJH، DRS و PL انجام شد. سپس عملكرد نانوفتوكاتاليست ها در فرآيند تخريب فتوكاتاليستي آنتي بيوتيك افلوكساسين از محلول آبي آلوده، تحت تابش نور شبيه سازي شده به نور خورشيد، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه نانوفتوكاتاليست سنتز شده با 0.5% از اكسيدگرافن كاهش يافته ((BOC/rGO(0.5)، كه داراي ذرات كروي نانومتري و حفرات مزو است و متشكل از (BiOCl(60%)-Bi24O31Cl10(40% به صورت مخلوط فازي و با اتصال ناهمگون داخلي بوده و به صورت كامپوزيت با %0.5 rGO مي باشد، حداكثر راندمان (%84.4) را طي min 120 تابش نور داشت. نتايج حاصل از آناليز BET-BJH، حداكثر بودن مساحت سطح ويژه و حجم حفرات كل را براي نانوفتوكاتاليست مزبور نشان داد؛ همچنين با توجه به آناليز PL كاهش نرخ بازتركيب شدن جفت هاي الكترون-حفره براي اين نانوفتوكاتاليست تأييد شد. علاوه بر اين، عملكرد فتوكاتاليستي (BOC/rGO(0.5% در تخريب سايرآنتي بيوتيك هاي فلوروكينولون مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اين نانوفتوكاتاليست كامپوزيتي داراي عملكرد خوبي در تخريب افلوكساسين و لووفلوكساسين مي باشد. همچنين نتايج تست پايداري نشان داد كه نانوفتوكاتاليست (BOC/rGO(0.5% از پايداري بسيار بالايي برخوردار است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/3AmDm9xDw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه