شماره اظهارنامه: 139350140003003399

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/04
مخترع/مخترعان: مجيد پاك نيت جهرمي
شماره ثبت : 85456
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1394/01/25
طبقه بندی بین المللی: A01B F22B 1/00 C02F 1/14

خلاصه اختراع : خلاصه نوآوري عنوان نوآوري: كاربرد انرژي خورشيدي براي كنترل نماتد مركبات ) (Tylenchulus semipenetransبر روي درختان آلوده زمينه فني نوآوري: كشاورزي(گياهپزشكي) مشكل فني: نماتد مركبات (Tylenchulus semipenetrans) در شمال و جنوب ايران داراي اهميت زيادي است و همه ساله موجب كاهش محصول باغ هاي مركبات مي شود.در منابع علمي كنترل اين نماتد با استفاده از نهال سالم (عاري از نماتد) ، مقاوم به نماتد و همچنين استفاده از سموم نماتدكش توصيه شده است. بدليل عدم وجود خزانه هاي استاندارد و آلودگي خاك باغها معمولا آلودگي همراه ريشه نهال وارد باغ شده و از طرف ديگر كاشت نهال سالم در خاك آلوده باغها نيز موجب استمرار سيكل زندگي و خسارت نماتد مي شود.پايه هاي مقاوم و يا متحمل به نماتد بدليل واكنش نامناسب با ارقام تجاري مركبات(عدم توليد ميوه بازار پسند) مورد توجه باغداران و توليدكنندگان نمي باشد.استفاده از سموم نماتد كش نيز بدليل عوارض زيست محيطي،در دسترس نبودن اين سموم در بازار، خاكشويي و عدم كارايي آنهابر روي تمام مراحل زندگي نماتد با محدوديت هاي متعددي روبروست.با توجه به خسارت نماتد و عدم راه حل عملي مناسب براي كنترل آن در باغ، استفاده از انرژي خورشيدي (بصورت حفظ و نگهداري دما) از طريق پلاستيك كشي بر روي سطح خاك ناحيه سايه انداز روشي مناسب براي كنترل موفقيت آميز نماتد است.در اين روش ضمن در نظر گرفتن آبياري درختان و تغذيه گياهي در زمان آفتابدهي، افزايش دماي خاك و ريشه هاي آلوده كاملا امكان پذير بوده و اين موضوع تفاوت تكنيكي مهم اين روش با آفتابدهي معمولي(پلاستيك كشي بر روي خاك عاري از گياه و بدون سايه انداز) است. در اين روش به درخت آسيب وارد نيامده و بدليل سطحي بودن ريشه ها و حساسيت زياد نماتد به افزايش دما و شرايط بوجود آمده كاهش شديد جمعيت نماتد اتفاق خواهد افتاد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/b6KebwbDw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...