لیست اختراعات مسعود رحیمی


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 24
تاریخ اظهارنامه: 1388/11/06
مالک/مالکان: مسعود رحيمي
تاریخ ثبت: 1388/12/11
مخترع/مخترعان: مسعود رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1390/04/19
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1391/08/08
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی
تاریخ اظهارنامه: 1389/01/21
تاریخ ثبت: 1389/02/04
تاریخ اظهارنامه: 1389/04/13
مالک/مالکان: مسعود رحيمي
تاریخ ثبت: 1389/05/11
مخترع/مخترعان: مسعود رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1389/04/26
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1389/09/30
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی
تاریخ اظهارنامه: 1389/10/19
تاریخ ثبت: 1390/01/17
مخترع/مخترعان: مسعود رحيمي ممقاني
تاریخ اظهارنامه: 1390/03/03
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1390/04/29
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی

موارد یافت شده: 24