لیست اختراعات با مالکیت علی بخشی
15 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 15
تاریخ اظهارنامه: 1393/06/20
تاریخ ثبت: 1394/06/11
مخترع/مخترعان: كميل علي بخشي
تاریخ اظهارنامه: 1388/06/16
مالک/مالکان: علي بخشي پور
تاریخ ثبت: 1388/09/21
مخترع/مخترعان: علي بخشي پور

موارد یافت شده: 15