لیست اختراعات با مالکیت حسين ابراهيميان
25 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 25
تاریخ اظهارنامه: 1380/03/27
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/09/26
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان
تاریخ اظهارنامه: 1380/03/27
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/09/26
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان
تاریخ اظهارنامه: 1380/03/27
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/09/26
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان
تاریخ اظهارنامه: 1380/04/06
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/10/06
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان
تاریخ اظهارنامه: 1380/05/07
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/11/09
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان
تاریخ اظهارنامه: 1380/05/07
مالک/مالکان: حسين ابراهيميان
تاریخ ثبت: 1380/11/09
مخترع/مخترعان: حسين ابراهيميان

موارد یافت شده: 25