طبقه بندی بین المللی اختراع

طبقه بندی بیم المللی اختراعبه منظور جستجوی دقیق تر اطلاعات اختراع و استفاده از این اطلاعات در تولید آمار و دیگر دلایل، کشورها روشهایی را برای طبقه بندی اختراعات طراحی کردند. یکی از این روش ها از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO یا وایپو ارائه شده است که International Patent Classification یا IPC نام دارد. با توجه به عضویت ایران در موافقت نامه استراسبورگ که مربوط به همین موضوع میباشد، اداره ثبت اختراعات ایران نیز اختراعات ثبت شده در این اداره را با همین روش طبقه بندی می کند.