نسخه آزمایشی

ايروژل ساختار مدرج تابعي با تغيير تدريجي قطر حفرات
Functionally Graded Structure Aerogel with Pore Diameter Changing


تاریخ اظهارنامه: 1397/05/01

شماره ثبت : 98313
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/05/01
طبقه بندی بین المللی: C08J 9/28 C08L 79/08


خلاصه اختراع :

در اكثر كارهاي انجام شده تا كنون، ايجاد ساختار گرادياني به صورت لايه¬اي صورت گرفته و در نهايت يك نمونه غير هموژن بدست آمده است. در اين روش ايروژلي ساخته مي¬شود كه در آن ساختار گرادياني ايجاد شده در نمونه به صورت هموژن صورت گرفته و يك نمونه يكپارچه بدست مي¬آيد. با انجام اين روش تاثير تعداد لايه¬ها و چگالي لايه بهينه حذف شده و ايروژل به صورت يكپارچه در نظر گرفته مي¬شود. در اين روش با استفاده از ايجاد گراديان در جرم مولكولي و غلظت، معايب روش¬هاي پيشين رفع مي¬شود، بدين صورت كه از محلول¬هايي با جرم مولكولي و غلظت متفاوت، به عنوان سل استفاده كرده و پس از فرآيند پليمريزاسيون سل–ژل و خشك كردن ژل، ساختار گرادياني در طول نمونه يا توزيع پيوسته و يكنواخت اندازه حفرات ايجاد مي¬شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.