نسخه آزمایشی

سنتز نانوكامپوزيت سه تايي حاوي نانوورقه هاي تيتيانيم دي اكسيد/گرافن/اكسيد مس(I)، براي تخريب فوتوكاتاليستي آنتي بيوتيك تتراسايكلين موجود در پساب كارخانه هاي دارويي تحت نور مرئي
Synthesis of a ternary nanocomposite containing TiO2 nanosheet / Graphene / Cu2O(I) for the photocatalytic degradation of tetracycline antibiotics in the Wastewater of pharmaceutical factories under visible light


تاریخ اظهارنامه: 1397/05/15

شماره ثبت : 98315
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/30 B01J 35/00 B01J 23/00


خلاصه اختراع :

با توجه به توسعه صنايع گوناگون در كشور و باتوجه به مشكلات زيست محيطي حاصل از فعاليت صنايع مختلف دارويي،كاريرد فوتوكاتاليست نيمه هادي تيتانيوم دي اكسيد در تصفيه پسابها با روش فرايند اكسيداسيون فوتوكاتاليزوري، به دليل خواصي منحصر بفرد همچون پايداري و غير سمي بودن و هزينه كم و ..توجه زيادي را به خود جلب كرده است. با وجود كارايي بالاي فوتوكاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد استفاده از آن به دو دليل با محدوديت روبرو است: يكي گاف نواري گسترده تيتانيوم دي‌اكسيد و دوم باز تركيب مجدد الكترون- حفره. كه در اين بين نانو ورقه هاي دي¬اكسيد تيتانيوم¬ توليده شده علاوه بر دارا بودن مساحت سطح بالا و در اختيار گذاشتن سايت هاي فعال بيشتر، در نتيجه ي ساختارهاي كريستاله تر نانو ورقه TiO2 ، براي افزايش سرعت واكنش فوتوكاتاليتي با داشتن كانال هايي براي انتقال حاملان بار، نرخ تركيب الكترون ها و حفره ها را كاهش مي دهد و با افزايش قابليت مهاجرت الكتروني بيشتر بهترين عملكرد فوتوكاتاليستي را موجب مي شود. در اين راستا اختراع حاضر با هدف رفع اين چالش و افزايش فعاليت فوتوكاتاليتي از طريق ايجاد يك ساختار هتروجانكشن به وسيله‌ي اتصال با گرافن به روش هيدروترمال براي افزايش نور جذبي و انتقال الكترون ها و تلقيح Cu2O براي افزايش دامنه جذب انرژي خورشيدي و جداسازي حاملان بار شكل گرفت. سپس نمونه‌هاي سنتز شده توسط تكنيك‌هاي مختلف ازجمله Raman, TEM ، FESEM/EDX و XRD شناسايي شد و سپس از نمونه‌هاي سنتز شده براي تخريب فوتوكاتاليزوري آنتي بيوتيك تترا سايكلين تحت نور مرئي استفاده شد. در حضور 200mg فوتوكاتاليست Cu2O / graphene/ TiO2 Ns در 100mL محلول آبي30ppm تتراسايكلين به همراه 0.015M آمونيوم پر سولفات(بعنوان رباينده الكتروني) ميزان تخريب 87.5% شد و اين نتيجه تطابق خوبي با نتايج حاصل از آناليز ها دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.