نسخه آزمایشی

نيمه رساناي BiOCl-Bi24O31Cl10 مغناطيسي شده با MnFe2O4-Fe2O3 و روش سنتز آن، به عنوان نانوفتوكاتاليست اتصال ناهمگون چندگانه پله اي و فعال در نور خورشيد براي تصفيه پساب هاي دارويي
Magnetized BiOCl-Bi24O31Cl10 Semiconductor by MnFe2O4-Fe2O3 and its Fabrication Method as Staggered Multi-Heterojunction and Solar Light Activated Nanophotocatalyst for Pharmaceutical Effluents Remediationشماره ثبت : 98320
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: F02M 27/02 C22B 30/06


خلاصه اختراع :

در اختراع حاضر نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي BiOCl-Bi24O31Cl10/MnFe2O4-Fe2O3 با در نظر گرفتن مقادير مختلف وزني از فاز MnFe2O4-Fe2O3، به روش هيبريدي سونو-سالوترمال سنتز شدند. براي تعيين خصوصيات نانوكامپوزيت هاي سنتز شده آناليزهايXRD ، FESEM، EDX-Dot mapping، BET-BJH، DRS و VSM انجام شد. سپس عملكرد نانوكامپوزيت ها در فرآيند تخريب فتوكاتاليستي آنتي بيوتيك افلوكساسين از محلول آبي آلوده، تحت تابش نور شبيه سازي شده به نور خورشيد، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه نانوكامپوزيت مغناطيسي BiOCl-Bi24O31Cl10/MnFe2O4-Fe2O3 با نسبت وزني 1 به 9 (به اختصار: BOC-MFO(10%)) با حفرات مزو و مورفولوژي نانوورقه، حداكثر راندمان را طي min 120 تابش نور داشت. نتايج حاصل از آناليز BET-BJH، مساحت سطح ويژه و حجم حفرات بالايي را براي نانوكامپوزيت مزبور نشان داد؛ همچنين با توجه به آناليز VSM خصوصيات مغناطيسي براي اين نانوكامپوزيت تأييد شد (مغناطش اشباع بزرگتر از emu/g 2). در اين اختراع، مدل سينتيكي اكسيداسيون فتوكاتاليستي افلوكساسين و مكانسيم واكنش نيز ارائه شده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.