نسخه آزمایشی

سيستم كنترل فشاركيسه هوا در زمان تصادف
Airbag pressure control system during an accident


تاریخ اظهارنامه: 1397/07/30

شماره ثبت : 98343
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: B60R 21/00


خلاصه اختراع :

ايمني خودرو يكي از مهمترين چالش هاي صنايع حمل و نقل است و در مطالعه و اختراع حاضر ايمني غيرفعال خودرو¬ها مورد تحقيق وبررسي قرار گرفته شده است. مهمترين بخش سيستم ايمني غيرفعال كيسه هاي هوا¬ هستند. فشار داخلي كيسه هوا، در حين برخورد سرنشين با كيسه هوا، مهمترين عامل در ميزان جذب انرژي و آسيب وارده به سرنشين است. فشارداخلي كيسه هوا به دليل خارج شدن گاز از مجراي خروجي و همچنين باتوجه به متفاوت بودن چاشني ها رفتاري متغير دارد. در اين طرح به منظوركاهش صدمات وارده به سرنشين، توسط مدار كنترلي ميزان دبي خروجي از كيسه هوا را كنترل مي شود، در نتيجه منجر به كنترل فشار داخلي كيسه هوا مي گردد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.