نسخه آزمایشی

ملات رسي سبك تسليح شده با مو با چگالي كمتر و مقاومت بيشتر از رس معمولي
Lightweight Reinforced Clay (LRC)

شماره اظهارنامه: 139750140003003955

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/08

شماره ثبت : 98346
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: C04B 35/66


خلاصه اختراع :

ضعف هاي اصلي سازه هاي بنايي ازجمله ساختمانهاي روستايي به ويژه آنهاييكه از خشت و گل ساخته شده اند درمقابل زلزله عبارتند از: 1) وزن بالا، كه منجر به افزايش نيروي زلزله كه متناسب با وزن است مي گردد، 2) كمبود مقاومت كه باعث شكست زودهنگام در بدنه ديوارها و سقفها مي شود، و 3) عدم شكل پذيري مصالح بنايي، كه موجب مي شود بلافاصله بعد از ترك خوردن بناها فروريزند. اين ضعفها از علل اصلي ناپايداري ساختمانهاي بنايي، قديمي و تاريخي در برابر زلزله به شمار مي آيند. اين امر به وضوح در زلزله هاي اخير استانهاي كرمانشاه و كرمان مشهود بوده است. همچنين بسياري از مرمت هاي ظاهري بناهاي تاريخي كه با مصالح بنايي يادشده انجام شده بودند، عدم كفايت خود در زلزله هاي اخير نشان دادند. هدف از اختراع حاضر ارتقاء شاخصهاي رفتاري گِل رايج مورد استفاده در سازه هاي بنايي، بعنوان مصالح بوم آورد و كاملا مقرون به صرفه، است به طوري كه ضمن سهولت در توليد و اجرا، كاهش وزن و افزايش مقاومت را همزمان ايجاد نمايد. اين مصالح بر اساس نتايج آزمايشگاهي و تحليل هاي رايانه اي نسبت به گل رس معمولي داراي ويژگيهاي زير مي باشد: - افزايش 4 تا 5 برابر مقاومت كششي و برشي، افزايش شكل پذيري و انعطاف پذيري گل خشك شده - كاهش وزن مخصوص به مقداري كمتر از 1/5 (درحالي كه وزن مخصوص در شرايط معمول نزديك به 2 است) - افزايش طول عمر مقيد ساختمان - كاهش تلافات جاني و خسارات مالي به ساكنين ساختمان - افزايش مقاومت برشي و كششي ديوارها و سقف هاي بناهاي تاريخي مرمت شده با مصالح موضوع اين اختراع با توجه به مراتب فوق، اين اختراع با بهره گيري از مصالح كاملا بومي و اقتصادي، نوعي از گِل را براي ساخت ساختمان بنايي و همچنين ترميم و مرمت بناهاي تاريخي ارايه مي كند و در نهايت كمك شاياني به افزايش كيفيت، كاهش تلفات ناشي از زلزله در ساخت و سازهاي بنايي و افزايش استحكام و عمر بناهاي تاريخي خواهد نمود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.